Reklamační řád IN LEASE Česká republika

(dále jen „RŘ“)

Poskytovatel služeb: IN LEASE s.r.o.Poděbradská 292, 530 09 Pardubice

IČO: 10669914

DIČ: CZ10669914

Zapsaný v obchodním rejstříku KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 47291

PREAMBULE

Tímto reklamačním řádem (dále jen „RŘ“) se upravuje postup při uplatňování reklamace na služby poskytované poskytovatelem služeb (dále jen „reklamační řízení“) mezi poskytovatelem služeb společností IN LEASE s.r.o. (dále jen „INL“), která může být zastoupená smluvními prodejci společnosti (dále jen „pronajímatel“) a konečným zákazníkem – spotřebitelem, kterým je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu svojí obchodní činnosti anebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „ nájemce“).

RŘ upravuje reklamační řízení zejména v souladu se z. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (§ 13) a z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, jako i ostatními závaznými právními předpisy České republiky.

RŘ se vztahuje na všechny služby pronajímatele poskytované nájemci.

Na účely RŘ se reklamací rozumí uplatnění zodpovědnosti za vady služby a vyřešením reklamace a následným ukončením reklamačního řízení.  

Článek 1 - Prevence

1.1. Před uzavřením smlouvy o nájmu (dále také jen „služba“) je potřebné si přečíst Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) pronajímatele, seznámit se Sazebníkem poplatků a dalšími instrukcemi pro nájmy vozidel uvedenými na stránkách www.inlease.cz/pujcovna

1.2. Uzavřením smlouvy o poskytnutí služby nájemce souhlasí s reklamačním řádem a potvrzuje, že byl s jeho obsahem seznámen..

1.3. Při přebírání vozidla od osoby pověřené pronajímatelem je nutné si vozidlo důkladně zkontrolovat a dohlédnout na to, aby všechna poškození nalezená na vozidle byla zaznamenaná v předávacím protokole vozidla, který je podepisován oběma smluvními stranami při převzetí vozidla.

1.4. Při přebírání vozidla od osoby pověřené pronajímatelem je nutné si pozorně přečíst informace o vozidle uvedené v technickém průkazu vozidla a v manuálu k vozidlu. 

1.5. Pokud byl nájemce účastníkem dopravní nehody, je povinný pronajímateli předložit vyplněný záznam o nehodě podepsaný všemi účastníky nehody. Pokud nájemce  nedisponuje řádně vyplněným a podepsaným záznamem o nehodě, pronajímatel má právo vymáhat od nájemce náhradu škody a ušlý zisk v plné výši; to však neplatí v případě, že ostatní účastníci nehody nebyli ochotní vyplnit a podepsat záznam o nehodě a nájemce přivolal k nehodě policii, která dopravní nehodu zadokumentovala..

1.6..Pokud v průběhu nájmu došlo k poškození vozidla v rámci jedné pojistné události, ale vozidlo je poškozené ze dvou nebo více stran, je potřebné, aby nájemce dále fotograficky zdokumentoval místo nehody. Fotografie následně poskytne pronajímateli na prokázání, že k poškozením došlo při jedné pojistné události, v opačném případě má pronajímatel právo vymáhat náhradu škody za každé poškození zvlášť. .

1.7. Připisování finančních prostředků na účet nájemce po skončení nájmu (vrácení depozitu) může trvat i 7 pracovních dní, podle časové náročnosti procesů v bance nájemce. Pokud při kontrole vozidla nebyly zjištěné žádné skutečnosti, pro které by měl být depozit dál držen, vykonává storno depozitu osoba pověřená pronajímatelem ihned po převzetí vozidla od nájemce prostřednictvím POS terminálu. Pro případy nepřepsaného depozitu zpět na účet nájemce doporučujeme kontaktovat banku, které nájemci vydala platební kartu.

Článek 2

Základní podmínky reklamace

2.1. Každý nájemce má právo na služby v předepsané nebo schválené jakosti, pokud je závazně stanovena nebo pokud to vyplývá z právního předpisu anebo v jakosti jím uváděné; není-li jakost předepsána, schválena nebo uváděna, v jakosti obvyklé, právo na uplatnění reklamace vad služby, náhradu škody v souladu s příslušnými právními předpisy, a na podávání podnětů a stížností orgánům dozoru při porušení zákonem přiznaných práv spotřebitele. 

2.2. Každý nájemce má právo na ochranu před n nepřiměřenými ujednáními ve spotřebitelských smlouvách a před ujednáními odchylujícími se od ustanovení zákona k stanoveným k ochraně spotřebitele.

2.3. Nájemce se může proti porušovateli domáhat na soudu ochrany svých práv, proti porušení práv a povinnosti ustanovených zákonem s cílem ochrany spotřebitele. 

2.4. Nájemce se může domáhat mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v souladu s informací ve VOP pronajímatele.

2.5. Pronajímatel je povinen:

a) dodat služby v takovém rozsahu a za takových podmínek, jaké byly sjednány a umožnit nájemci překontrolovat si správnost těchto údajů,
b) poskytovat služby za dojednané ceny,
d) správně účtovat ceny a poplatky při poskytování služeb,
c) zabezpečit poskytování služeb způsobem, který umožňuje jejich bezpečné použití.

2.6. Pronajímatel nesmí nájemci:

a) ukládat povinnost bez právního důvodu,
b) upírat práva ve smyslu čl. 2 tohoto RŘ a dle zákona. o ochraně spotřebitele.

2.7. Pronajímatel nesmí vázat poskytnutí služby na prodej jiného výrobku anebo na poskytnutí jiné služby. To neplatí, pokud nájemce nesplní podmínky na poskytnutí služby.

2.8. Pronajímatel nesmí užívat nekalých, klamavých a agresivních obchodních praktik, nebo uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné anebo dvojsmyslné údaje, anebo zamlčet údaje o vlastnostech služby anebo o nákupních podmínkách, přičemž za oklamání nájemce se považuje také nabídka anebo poskytování služeb porušujících práva duševního vlastnictví.

2.9. Pronajímatel je povinný poskytnout službu:a) v den, který je uvedený ve smlouvě,b) kdykoliv v průběhu lhůty, která je určená ve smlouvě, třebaže ze smlouvy anebo z účelu smlouvy, který byl pronajímateli známý při uzavření smlouvy, vyplývá, že dobu dodání v rámci této lhůty určuje nájemce,c) pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného, začíná lhůta, ve které se má služba poskytnout, plynout ode dne uzavření smlouvy. Pokud však podle smlouvy má nájemce splnit určité povinnosti ještě před poskytnutím služby, začíná tato lhůta plynout až ode dne splnění této povinnosti.

2.10.  Pronajímatel je povinen vydat nájemci smlouvu o nájmu, v které je uvedeno zejména:a) obchodní jméno, identifikační číslo a sídlo pronajímatele, adresu pro doručování elektronické pošty a telefonní číslo,b) označení služby, c) cenu služby, včetně všech daní a poplatků a jiných obdobných plnění,d) způsob platby a náklady na dodáníe) údaje o právech vznikajících z vadného plnění a podmínky pro uplatňování těchto práv.

2.11 Při poskytnutí služby s následnou dodávkou musí doklad obsahovat místo určení, datum a čas dodávky.

Článek 3

Odpovědnost za vady

3.1. Pronajímatel odpovídá za vady, které má poskytnutá služba při převzetí nájemcem..

3.2. Nájemce je povinný seznámit se s obsahem poskytované služby a vozidlem, které je předmětem nájmu při převzetí vozidla při jeho převzetí. Veškeré vady, poškození, stížnosti a připomínky týkající se vozidla, jeho stavu a předmětu služby musejí být uplatněny nejpozději při převzetí vozidla od pronajímatele u osoby pověřené pronajímatelem k předání vozidla nájemci a musí být zaznamenány v předávacím protokolu.  Poškození vozidla, které je předmětem nájmu a které nebrání způsobilosti k provozu, není vadou služby. .

3.3. Bude-li v průběhu trvání nájmu, nebo při vrácení vozidla pronajímateli zjištěno poškození nebo vada vozidla, které nebyly uvedeny v předávacím protokolu o převzetí vozidla nájemcem, odpovídá za toto poškození nájemce, ledaže prokáže, že poškození existovalo již v okamžiku předání vozidla nájemci..

3.4. Případné technické závady vozidla, které nebylo možné zjistit při předání vozidla, či které vznikly v průběhu trvání nájmu je povinen nájemce bez zbytečného odkladu nahlásit telefonicky či e-mailem pronajímateli..

3.5. Při poskytnuté službě za nižší cenu pronajímatel neodpovídá za vady, pro které byla dojednaná nižší cena. .

3.6. Za vadu není možné považovat změnu předmětu poskytnuté služby, která vznikla v průběhu poskytované služby v důsledku jeho opotřebování, nebo nesprávného používání anebo nesprávného zásahu..

3.7. Nájemce je povinen zkontrolovat dodanou službu, resp. předmět dodané služby při jeho převzetí a reklamovat zjevné vady, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. .

3.8. Za zjevné vady jsou považované vady zjistitelné při přebírání služby, a to hlavně nekvalitně poskytovaná služba..

3.9. Zjištěné zjevné vady je nájemce povinen okamžitě při převzetí vozidla oznámit pronajímateli, který sjedná nápravu odstraněním reklamované vady služby, doplněním toho, co chybí, výměnou vozidla anebo snížením ceny. .

3.10. Není-li vozidlo způsobilé k provozu, nájemce má právo odmítnout vozidlo převzít a žádat odstranění vady nebo odevzdání jiného vozidla, anebo zrušení smlouvy..

3.11. Pozdější reklamace zjevných vad nebude pronajímatel akceptovat a taková reklamace je neoprávněná. .

3.12. Dále pronajímatel odpovídá za vady služby, které vzniknou po dobu trvání nájmu..

3.13. Pronajímatel nezodpovídá za vady, pokud: .

a)nájemce v čase uzavření smlouvy o vadě věděl a s přihlédnutím na okolnosti, za kterých se smlouva uzavřela, musel vědět, třebaže se vada týká vlastností poskytnuté služby, které měla nebo měla mít podle smlouvy,
b)nájemce způsobil vadu poskytnuté služby sám,
c)nájemce před převzetím služby o vadě služby věděl, resp. byl na vadu anebo vadnou službu výslovně a jasně upozorněn, když byla pro vadu poskytnutá sleva z ceny služby
d)vady vznikly v čase poskytování služby v důsledku opotřebování předmětu služby způsobeným běžným používáním, nesprávným či nadměrným používáním,. e)byly vady způsobené zásahem neoprávněné osoby do předmětu služby anebo jeho součástí, 
f)se služba reklamuje po uplynutí lhůty stanovené v čl. 4, bod 4.15,
g)vady vznikly v důsledku živelné katastrofy,
h)vady byly způsobené (úmyslným anebo neúmyslným) nesprávným či nadměrným používáním předmětu služby, jeho nesprávným ošetřováním, nesprávným servisem.

3.14. Jakmile nájemce zjistí vadu služby v době jejího trvání, oznámí to bez zbytečného odkladu pronajímateli, jinak nemůže být právo z vadného plnění uplatněno u soudu..

3.15. Je-li vada služby odstranitelná, může se nájemce domáhat odstranění vady služby, doplnění toho, co chybí, výměnou vozidla anebo přiměřené slevy z ceny. .

3.16. Zjistí-li nájemce nezpůsobilost vozidla k provozu dodatečně, má právo jej vrátit a žádat odstranění vady nebo odevzdání jiného vozidla, anebo zrušení smlouvy.

Článek 4

Reklamační proces

4.1. Pronajímatel je povinný nájemce řádně informovat o podmínkách a způsobu reklamace včetně údajů o tom, kde je možno reklamaci uplatnit formou tohoto RŘ.

4.2. Nájemce je oprávněn reklamaci uplatnit v kterékoliv provozovně, ve které je přijetí reklamace vzhledem na podmínky uvedeného RŘ možné s ohledem na poskytované služby a smluvní podmínky (jsou součástí každé Smlouvy o nájmu dopravního prostředku anebo jsou uveřejněné na webové stránce pronajímatele). Každý nájemce má možnost obeznámit se s konkrétními smluvními podmínkami nejpozději při podpisu Smlouvy o nájmu dopravního prostředku, aby se předešlo případným nedorozumění. Všechny VOP a RŘ jsou uvedené online a též volně dostupné na viditelném místě dostupném nájemci v každé provozovně pronajímatele. 

4.3. Pronajímatel anebo jím pověřený zaměstnanec případně jiná na to určená osoba rozhodne o reklamaci, pokud je to možné, ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nájemce s pronajímatelem nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí téo lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

4.4. Nájemce je povinen podat zprávu pronajímateli o vadně poskytnuté službě bez zbytečného odkladu po tom, co vadu zjistil, a to prokázáním vady na poskytnuté službě. 

4.5. Pronajímatel je povinen při uplatnění reklamace vydat nájemci písemné potvrzení o přijetí reklamace, za písemnou formu se považuje i potvrzení v elektronické formě podepsané prostým elektronickým podpisem. 

4.6. V provozovně musí být v průběhu provozní doby přítomná osoba pověřená řešit reklamace. 

4.7. Pronajímatel je povinen vést evidenci o reklamaci a předložit ji na požádání orgánu dozoru. Evidence o reklamaci musí obsahovat údaje o datu uplatnění reklamace, datu a způsobu řešení reklamace. 

4.8. Nájemce, který uplatňuje nároky z vad, vyplní reklamační protokol, v kterém přesně popíše vadu a způsob jakým se vady projevuje, anebo jakým způsobem byla vadně poskytnuta služba.

4.9. Reklamace se řeší přednostně elektronickou formou. Nájemce adresuje reklamaci odesláním emailu na adresu reklamačního oddělení IN LEASE reklamace@inlease.cz prostřednictvím reklamačního formuláře. 

4.10. Nájemce je povinen při uplatňování reklamace uvést v reklamačním formuláři následující informace: 

4.10.1. doklad o poskytnutí služby (Smlouvu o nájmu dopravního prostředku, číslo smlouvy).

4.10.2. písemné uvedení všech nedostatků,.
4.10.3. návrh na řešení reklamace, resp. požadovaný způsob řešení reklamace, . 4.10.4 návrh na náhradu škody,
4.10.5. kontaktní adresu nájemce (adresa, telefonní číslo, e-mail), na kterou bude pronajímatelem vyrozuměn o způsobu řešení reklamace. 

4.11. Pronajímatel vydá nájemci potvrzení o uplatnění reklamace elektronickou formou registrace a přiřazení registračního čísla. Potvrzení obsahuje:

4.11.1. datum uplatnění reklamace,
4.11.2. reklamované nedostatky,
4.11.3. návrh na řešení reklamace ze strany nájemce. 
4.11.4. Tyto údaje mohou být uvedené na písemné reklamaci od nájemce.

4.12. Pronajímatel nenese odpovědnost za to, že se na uvedenou kontaktní adresu nepodařilo odeslané vyrozumění doručit. 

4.13. Práva nájemce z zodpovědnosti za vady pronajímatele při poskytnutí služby pronajímatelem vznikají jen v průběhu doby poskytnutí služby (doby trvání nájmu vozidla). 

4.14. Reklamace bude moci být vyřešená, pokud se vada vyskytla v průběhu poskytování služby pronajímatelem. 

4.15. Reklamace nájemce může uplatnit jen v průběhu doby poskytnutí služby (nájmu vozidla), nejpozději do 14 pracovních dní po poskytnutí služby (uplynutí doby nájmu). 

4.16. Reklamaci je možné uplatnit vždy: 

4.16.1. pokud nenabyla dodaná služba svou podstatu (nebyl zrealizovaný nájem vozidla).
4.16.2. pokud se v průběhu dodání služby (realizace nájmu vozidla) objevily nedostatky. 

4.17. Pokud nebude kterákoliv z uvedených podmínek ze strany nájemce řádně splněná, reklamace nebude moci být řešena.

4.18. Reklamace může být řešená: odstraněním vady, doplněním toho, co chybí, výměnou vozidla, slevou z ceny služby, , odstoupením od smlouvy,  anebo zamítnutím ze strany pronajímatele, a to podle typu vady v souladu s čl. III..

4.19. Všechny právem uplatněné reklamace budou vyřešeny bezodkladně.

Článek 5

Závěrečné ustanovení

5.1 Tento reklamační řád nabývá platnost a účinnost dne 1.1. 2023

5.2 Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny tohoto RŘ bez předcházejícího upozornění.

5.3 Po každé změně RŘ se vyhotoví jeho úplné znění, které bude dostupné podle bodu

5.4 Reklamační proces se řídí RŘ účinným ve znění v čase poskytnutí reklamované služby.

5.5 RŘ je dostupný online na www.inlease.cz a na provozovnách pronajímatele na viditelném místě dostupném nájemci.

5.6 Právní vztahy neupravené tímto RŘ se řídí právními předpisy České republiky.

IN LEASE