Podmínky nájmu vozidel a rezervace vozidel

Minimální věk řidiče a řidičský průkaz:

Minimální věk řidiče je:

  1. pro vozidla skupiny A (Malé vozy), B (Malé SUV), N (Dodávky) – 18 let,
  2. pro vozidla skupiny C (Nižší střední třída), M (Mikrobus) – 21 let,
  3. pro vozidla skupiny D (Střední třída SUV), G (Vyšší střední třída SUV), S (Střední třída), E (Elektrické vozy), P (Luxusní vozy) – 25 let 

Nájemce musí být držitelem platného řidičského oprávnění pro danou skupinu vozidel, platnost řidičského průkazu musí trvat minimálně po dobu trvání nájmu.

Tato omezení se vztahují i na dalšího objednaného řidiče.

Rezervace:

Rezervaci lze potvrdit pouze pro skupinu vozidel.

Rezervaci vozidla můžete zrušit bezplatně nejpozději do 24 hodin před sjednaným časem předání vozidla.

Pokud zrušení rezervace proběhne v čase méně než 24 hodin před sjednaným časem předání vozidla, účtuje se storno poplatek ve výši 30 % z celkové ceny nájmu rezervace.

Pokud si vozidlo nevyzvednete v ve sjednaném čase předání vozidla a zároveň nebude předem provedeno zrušení rezervace, bude vám účtován poplatek za nepřevzetí ve výši 50 % z celkové ceny nájmu rezervace.

Platební podmínky:

Nájemné a poplatky je možné hradit: Visa, EC/MC s minimální platností 6 měsíců po skončení nájmu nebo online formou přes platební bránu.

Na kartě blokujeme za každý nájem vozidla zálohu - kauci. Výše kauce se liší a závisí na kategorii vozidla a délce nájmu. Další informace získáte v informačním centru.

Platební karty přijímáme pouze ve fyzické podobě (použití Apple PAY, G-PAY a dalších zatím není možné).

Při převzetí vozidla je třeba předložit platební kartu platnou nejméně 6 měsíců po skončení nájmu.

Sazby (Ceny) / Účtování

Den nájmu: je definován jako 24 hodin od okamžiku započetí nájmu. Za překročení doby nájmu o více než 30 minut bude účtována další denní sazba stanovená ve Smlouvě o nájmu dopravního prostředku.  Při vrácení vozidla nesmí být zároveň překročena otevírací doba pobočky.

Nájem vozidla na víkend: začíná v pátek v 8:00 a končí v pondělí v 8:00 a vozidlo musí být vráceno na pobočku, kde bylo zapůjčeno. Nájem vozidla na víkend lze kombinovat pouze se sazbou, která zahrnuje limit na ujeté kilometry.

Nájemné zahrnuje: povinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla do dle pojistné smlouvy uzavřené mezi pronajímatelem a pojistitelem, havarijní pojištění se spoluúčastí uvedenou ve Smlouvě.

Nájemné nezahrnuje pohonné hmoty, či CNG, či elektrickou energii.

Doplňování paliva: Pronajímatel půjčuje vozidla s plnou nádrží, nebo plnou kapacitou baterie. Pokud při vrácení vozidla nebude mít vozidlo plnou nádrž, nebo plnou kapacitu baterie bude účtován poplatek za chybějící palivo, či kapacitu baterie a dále jednorázový poplatek za dotankování paliva, či dobití baterie. Tento poplatek zohledňuje také manipulační náklady společnosti na doplňování paliva.

Cena za nájem vozidla nezahrnuje náplně a kapaliny, které je třeba během používání vozidla doplnit:

- kapalina do ostřikovačů

- voda/chladicí kapalina chladiče

- motorový olej

- adBlue

Letištní poplatek: U nájmů začínajících na letišti se účtuje letištní poplatek: 17 % z nájemného.

Zimní údržba: V zimní sezóně (1.10.-31.3.) je účtován poplatek za zimní údržbu (zimní pneumatiky).

Všechny výše uvedené poplatky a sankce jsou uvedeny v Sazebníku poplatků.

Služby mimo otevírací dobu:

Naše služby jsou za poplatek dostupné i mimo otevírací dobu pobočky.

Další řidič:

Další řidiči vozidla musí být nahlášeni do systému pronajímatele, když bude účtován poplatek.

Příslušenství pro automobily:

Zimní řetězy, dětské sedačky a GPS navigace jsou k dispozici na vyžádání a za poplatek.

Předání/vyzvednutí:

Odvoz vozidel je nabízen výhradně smluvním klientům. Další informace získáte na adrese pujcovna@inlease.cz.

Jednosměrné cesty:

Pokud potřebujete vrátit vůz mimo pobočku, kde jste si ho pronajali, nabízíme službu jednosměrné jízdy. Vůz lze vrátit za poplatek na pobočkách IN LEASE/AUTO IN prakticky po celé ČR. Ceny za nejčastěji používaná místa jsou uvedeny v poplatcích.

Cestování do zahraničí:

Cestování s vozidlem do zahraničí je povoleno pouze do zemí EU s výjimkou Rumunska a Bulharska. Vozidla mají pouze českou dálniční známku, všechny ostatní dálniční poplatky si musí klient zajistit na vlastní náklady.

Pojištění:

Havarijní pojištění s nižší spoluúčastí je možno sjednat za poplatek. V případě užití drog, alkoholických nápojů a jiných omamných látek je klient odpovědný za škody na vozidle v plné výši, i když je pojistné uhrazeno. Další výluky z pojistných plnění či regresy vyplývají ze smlouvy uzavřené mezi pronajímatelem a pojišťovnou.

Případné snížení pojistného plnění ze strany pojišťovny vyplývající ze škody na vozidle z jakéhokoliv důvodu se automaticky přenáší na nájemce.

Pokud nájemce ponechá ve vozidle doklady, klíče nebo jiné důležité dokumenty, nese plnou odpovědnost vůči pronajímateli v případě jejich ztráty.

Odpovědnost:

Zákazník je odpovědný za všechny poplatky a platby spojené s provozem vozidla během doby nájmu, např. pokuty za dopravní přestupky, parkovné, poplatky za použití zpoplatněných silnic, apod.

Doba nájmu / územní platnost:

Požadavek nájemce o prodloužení doby nájmu musí být nájemcem oznámen nejméně 24 hodin před dohodnutým ukončením nájmu. Prodloužení doby nájmu musí být provedeno osobně v provozovně pronajímatele a nájemce musí obdržet písemný souhlas s prodloužením s tím, že zároveň s prodloužením je nájemce povinen zaplatit pronajímateli nájemné v plné výši. Užívání vozidla bez řádného prodloužení doby nájmu bude považováno za neoprávněné užívání cizího vozidla se všemi důsledky tohoto konání.

Další podmínky pro skupiny nájmu dodávek:

Přetížení vozidla:

U užitkových vozidel je třeba dbát na to, aby celkové zatížení vozidla nepřekročilo maximální přípustné zatížení vozidla. Informace o maximálním přípustném zatížení vozidla získáte na pobočce nebo na naší infolince. Pokud zjistíme překročení maximálního zatížení, budeme vám účtovat smluvní pokutu za nedodržení podmínek pronajímatele ve výši 100 000 Kč+ případnou náhradu škody.

Další informace:

IN LEASE neodpovídá za majetek klienta a za věci ponechané ve voze.

DPH se nevrací.

Nájemce není oprávněn používat vozidlo pro taxislužbu (nebo podobnou ekonomickou činnost), další nájem nebo přepravu nebezpečného zboží. Nájemce také není oprávněn registrovat vozidlo v rámci koncese. V případě zjištění takového porušení povinnosti bude účtován poplatek podle aktuálního ceníku za porušení Všeobecných obchodních podmínek.

Důležité upozornění:

V případě nájmu pro podnikatelské subjekty má klient možnost odpočtu DPH.

Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny podmínek nájmu.