Souhlas s ochranou osobních údajů

Vážený zákazníku,

velice si vážíme Vaší přízně. Dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, si Vás dovolujeme požádat o udělení souhlasu naší společnosti IN LEASE s.r.o., se sídlem Poděbradská 292, 53009 Pardubice, IČ 10669914, e- mail: gdpr@autoin.cz (dále jen „společnost“ či „správce“), se zpracováním těchto vašich osobních údajů v rozsahu:

– osobní jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, typ vozidla.

Váš souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů bude správcem využit pro:

  1. marketingové účely správce, tj. zejména nabízení výrobků a služeb (ať již vlastních či cizích), zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách, magazínu společnosti a jiných aktivitách, kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trhu, spokojenosti zákazníků a za účelem marketingových výzkumů, kdy je zákazník kontaktován elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, ať již jsou tyto marketingové účely realizovány jak správcem, nebo dalšími subjekty, které správce realizací těchto marketingových akcí pověří;
  2. účely přímého oslovení konkrétních zákazníků vlastnících určitý typ vozidla s nabídkami;
  3. účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí pořádaných správcem nebo dalšími subjekty, které správce pořádáním, organizováním či vyhodnocením různých typů soutěží pověří.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem manuálně či automaticky prostřednictvím zaměstnanců správce, či může být prováděno zpracovateli.

Udělením souhlasu je správce oprávněn Vaše osobní údaje: osobní jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo, předávat těmto subjektům: společnosti AUTO IN s.r.o., IČ 25298828, se sídlem Poděbradská 292, 53009 PARDUBICE, HYUNDAI AUTO IN s.r.o., IČ 09319042, se sídlem Poděbradská 292, 53009 PARDUBICE, iGear s.r.o., IČ 04334931, se sídlem Bulharská 1459, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, společnosti MAXX CREATIVE s.r.o., IČ 25294393, se sídlem Hlaváčova 207, 53002 Pardubice, nebo Friends Agency s.r.o., IČ 045 42 258, se sídlem Poděbradská 292, Trnová, 530 09 Pardubice, F TRUCKS, IČ 065 82 001, se sídlem Na Moráni 1750/4, 12800 PRAHA 2, společnosti FORD MOTOR COMPANY, s.r.o., IČ 48589641, se sídlem Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, nebo společnosti VOLVO CAR CZECH REPUBLIC s.r.o., IČ 63981726, se sídlem K Chotobuzi 333, 25101 ČESTLICE, nebo odštěpnému závodu Nissan Sales CEE Kft. – organizační složka, se sídlem Praha 4– Krč, Antala Staška 2027/77, PSČ 14000, IČ 27248011, společnosti ŠKODA AUTO a.s., IČ 001 77 041, tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, nebo Hyundai Motor Czech s.r.o., IČ 28399757, se sídlem Siemensova 2717/4, 15500 PRAHA 5 a dalším osobám, které jsou vůči správci osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jako správce ve smyslu zák. č. 90/2012 Sb., zák. o obchodních korporacích, nebo které jsou správcem ovládané (dále jen „propojené osoby“), a tyto osoby je mohly používat k účelům uvedeným výše.

Udělením souhlasu je správce oprávněn výše uvedené údaje zpracovávat po dobu od udělení tohoto souhlasu do uplynutí5 let od ukončení posledního smluvního nebo jiného právního vztahu mezi vámi a správcem; pokud smluvní vztah neexistuje, či nevznikne, tak po dobu pěti let od udělení tohoto souhlasu. Berete na vědomí, že máte právo souhlas vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailové zprávy nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti uvedené výše.

Ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, dále udělujete souhlas, aby správce, subjekt, kterému jsou osobní údaje předávány, nebo jím pověřená osoba, využívali podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, které se týkají jak výrobků a služeb správce, tak cizích.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES máte jako subjekt údajů právo na informace a přístup k osobním údajům, právo na opravu a výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování v souladu s výše specifikovaným nařízením, které jste oprávněn u správce uplatnit, případně obrátit se na dozorový orgán, a to Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze (Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 Holešovice).