Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU (dále také jen „Podmínky“) Pronajímatel se nájemní smlouvou zavazuje přenechat Nájemci na určitou dobu stanovenou ve Smlouvě o nájmu dopravního prostředku, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Všeobecné podmínky smlouvy o nájmu dopravního prostředku (obojí dále také jen „Smlouva“), užívání dopravního prostředku, a to vozidla specifikovaného ve Smlouvě (dále jen "Vozidlo") a Nájemce se zavazuje platit za to Pronajímateli nájemné sjednané ve Smlouvě a poplatky sjednané ve Smlouvě či stanovené v Sazebníku poplatků, který je uveden na webové stránce Pronajímatele www.pujcovna.inlease.cz v sekci „Užitečné odkazy“ (dále jen „Sazebník poplatků“).

1. Nájemce prohlašuje, že:

(a) převzal Vozidlo od Pronajímatele ke dni podpisu Smlouvy ve stavu dle Předávacího protokolu Vozidla, když potvrzuje, že Vozidlo je ve stavu způsobilém k provozu a k užívání, k němuž Vozidlo obvykle slouží a má doklady potřebné k jeho provozování,

(b) vrátí Vozidlo spolu s pneumatikami, nářadím, doklady k Vozidlu, veškerým příslušenstvím a vybavením ve stejném stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení (předpokládá se běžné opotřebení s výjimkou nepřiměřeného opotřebení způsobeného nesprávnou manipulací s Vozidlem) na dohodnuté místo specifikované ve Smlouvě a v den a čas uvedený ve Smlouvě, pokud Nájemce nepožádá o prodloužení, se kterým bude Pronajímatel souhlasit,

(c) bere na vědomí, že je povinen se v souvislosti s uzavřením této smlouvy a předáním Vozidla vzhledem k hodnotě pronajímaného Vozidla identifikovat předložením platného občanského průkazu či platného cestovního pasu a řidičského průkazu platného minimálně na dobu trvání sjednaného nájmu.

2. Při provozování Vozidla Nájemce není oprávněn:

(a) ve Vozidle přepravovat zboží v rozporu s celními předpisy nebo jakýmkoli jiným nezákonným způsobem,

(b) Vozidlo užívat pro přepravu cestujících nebo majetku za úplatu (přímou nebo nepřímou),

(c) Vozidlo užívat k pohonu nebo tažení jakéhokoli vozidla nebo přívěsu; to neplatí v případě, že si tuto službu nájemce objedná a bude uvedena ve Smlouvě za poplatek dle platného Sazebníku poplatků;

(d) Vozidlo užívat při automobilových sportovních událostech a v souvislosti s nimi,

(e) Vozidlo řídit, či nechat řídit osobou pod vlivem jakýchkoliv omamných látek;

(f) umožnit řízení Vozidla jiné osobě než je:

- Nájemce nebo jakákoli jiná osoba zaměstnaná Nájemcem, kterou schválil Pronajímatel ve Smlouvě, a která v době uzavření Smlouvy spadá do stejné věkové kategorie, jaká je uvedena v Sazebníku poplatků ve vztahu k typu pronajímaného Vozidla, splňuje předpoklady dle příslušných právních předpisů a dle Smlouvy je alespoň jeden rok držitelem platného řidičského oprávnění; anebo
- v případě poruchy nebo nehody opravář motorových vozidel, za předpokladu, že splňuje požadované předpoklady pro řízení motorových vozidel dle příslušných právních předpisů.

(g) Vozidlo užívat mimo země Evropské unie a na území Bulharska a Rumunska;

(h) Vozidlo užívat pro přepravu nákladu, nepřiměřeně znečištěných věcí, zvířat.

3. Nájemce se zavazuje Pronajímateli zaplatit:

(a) nájemné, které se stanovuje jako platba za dobu užívání Vozidla a je sjednáno ve Smlouvě; v případě, že dojde k výměně Vozidla, které je předmětem nájmu, za jiné z jakéhokoli důvodu na straně pronajímatele, tj. doba nájmu se zkrátí, nájemné se sníží alikvotně podle skutečné doby trvání nájmu;

(b) poplatek za ujeté nadlimitní kilometry vypočtený s použitím sazby uvedené ve Smlouvě za km ujeté Vozidlem od jeho převzetí Nájemcem do doby vrácení Vozidla Pronajímateli nad sjednaný limit (počet km se určí po odečtení údajů na tachometru namontovaném výrobcem); v případě, že dojde k výměně Vozidla, které je předmětem nájmu, za jiné z jakéhokoli důvodu, resp. se doba nájmu zkrátí, výpočet najetých nadlimitních kilometrů se provede alikvotně podle skutečné doby trvání nájmu; v případě poruchy tachometru se účtuje poplatek za ujeté nadlimitní kilometry na základě vzdálenosti ujeté během cesty podle GPS; to neplatí v případě, že je ve Smlouvě sjednán nájem bez omezení počtu najetých km;

(c) poplatek za havarijní pojištění s nižší spoluúčastí (pokud je objednáno) a další poplatky stanovené Smlouvou;

(d) poplatek za jednosměrný nájem (pokud je objednáno) jak je uvedeno ve Smlouvě,

(e) v případě, že bude Vozidlo fakticky odstaveno jinde než na dohodnutém místě vrácení bez písemného souhlasu Pronajímatele, poplatek za nevrácení vozidla na místě sjednaném ve Smlouvě a zároveň poplatek za km najeté od sjednaného místa vrácení Vozidla k místu odstavení Vozidla a zpět;

(f) všechny sankce a náklady, které uhradí Pronajímatel v souvislosti s parkováním, dopravními přestupky, jinými porušeními zákona, resp. za jiné protiprávní jednání, které mu byly uloženy zaplatit v souvislosti s provozem Vozidla v době trvání nájmu, s výjimkou případů, kdy k tomu dojde zaviněním Pronajímatele;

(g) poplatky stanovené Sazebníkem poplatků a náhradu nákladů Pronajímatele na mimosoudní a soudní vymáhání plateb podle Smlouvy či v souvislosti s ní v případě jejich neplnění řádně a včas;

(h) náklady Pronajímatele vynaložené na odstranění škod způsobených na Vozidle po dobu trvání nájmu bez ohledu na to, kdo je způsobil, bez ohledu na skupinu, do které Vozidlo patří, a dále také náklady pronajímatele na nahrazení Vozidla v případě jeho odcizení; od výše škody bude odečtena výše pojistného plnění poskytnutého pojišťovnou pro jednotlivou pojistnou událost podle podmínek dohodnutých mezi Pronajímatelem a jeho pojišťovnou; v případě, že byla ve Smlouvě ujednána nižší spoluúčast než 10%/min. 10 000 Kč, či nulová spoluúčast z havarijního pojištění, Nájemce hradí v případě uznání nároku na pojistné plnění pojišťovnou pouze spoluúčast ve sjednané nižší výši, či nehradí ničeho v případě nulové spoluúčasti;

(i) ušlý zisk, o který pronajímatel přišel v důsledku nemožnosti užívat Vozidlo za dobu, kdy Vozidlo bylo nezpůsobilé k užívání v důsledku poškození vozidla vzniklého zaviněním Nájemcem, vypočtený s použitím denní sazby stanovené Smlouvou; havarijní pojištění nekryje ušlý zisk;

(j) náklady na pohonné hmoty, CNG a elektrickou energii spotřebované během doby nájmu (rozdíl mezi PHM, či CNG v nádrži Vozidla při jeho odevzdání a vrácení, rozdíl mezi kapacitou baterie Vozidla při jeho odevzdání a vrácení) a poplatek podle Sazebníku poplatků za doplnění PHM, CNG, či elektrickou energii;

(k) daně dle příslušných právních předpisů (pokud se na ně vztahují) splatné v souvislosti s výše uvedenými položkami;

(l) veškeré další poplatky dle Sazebníku poplatků za poskytnuté služby či poškození Vozidla, a další podle specifikace poplatků v Sazebníku;

(m) smluvní úrok z prodlení ve výši 12,5 % ročně z dlužné částky jakéhokoli peněžitého závazku ode dne následujícího po dni jeho splatnosti do zaplacení, pro případ neplnění povinností nájemce podle Smlouvy řádně a včas;

(n) smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za jakýkoli peněžitý závazek ode dne následujícího po dni splatnosti, až do zaplacení, pro případ neplnění peněžitých závazků Nájemce vyplývajících z této Smlouvy řádně a včas;

(o) smluvní pokutu ve výši 750 Kč denně ode dne následujícího po dni stanoveném pro splnění závazku až do jeho splnění, a to v případě nesplnění jakéhokoliv nepeněžitého závazku Nájemce vyplývající z této Smlouvy řádně a včas.

4. Nájemce dále souhlasí s tím, že bude chránit zájmy

Pronajímatele a jeho pojistitele v případě nehody, ztráty nebo poškození Vozidla tím, že se zavazuje:
(a) zjistit jména a adresy účastníků nehody, zainteresovaných stran (účastníků) a svědků,

(b) neuznat svou odpovědnost nebo vinu a neposkytnout žádné zúčastněné osobě žádné plnění,

(c) neopustit Vozidlo, aniž by se postaral o jeho přiměřeně zabezpečení a jeho zajištění,

(d) telefonicky neprodleně informovat Pronajímatele (kontakty uvedeny na stránkách www.pujcovna.inlease.cz), a to i v případě drobných škod, a dále vyplnit záznam o nehodě a tento doručit nejpozději do 24 hodin Pronajímateli elektronicky na adresu: pujcovna@inlease.cz a následně i v listinné podobě nejpozději při skončení nájmu, nebo při předání Vozidla k odstranění poškození Pronajímateli, podle toho, který okamžik nastane dříve;

(e) vždy neprodleně informovat policii, zejména v případě zranění osoby, ale i v případě drobných škod, pokud právní předpisy nestanoví jinak;

(f) neopustit místo nehody před příjezdem policie,

(g) předcházet poškození Vozidla tím, že ho bude parkovat pouze na místech, která jsou bezpečná, pokud je to možné na hlídaných parkovištích a odstavných plochách

(h) pokud k poškození či dopravní nehodě dojde na území České republiky, po telefonické domluvě s pronajímatelem nechat vozidlo převézt k opravě do pronajímatelem určeného smluvního servisu, pokud Pronajímatel neurčí jinak. Nájemce odpovídá za způsobené škody v plné výši bez ohledu na sjednané pojištění, v souladu s čl. 3 písm. (h) a (i) Podmínek.

Nájemce si je rovněž vědom toho, že jakékoliv případné plnění z pojištění, která jsou uvedena ve Smlouvě, podléhá podmínkám krytí rizik stanoveným pojistnou smlouvou uzavřenou Pronajímatelem se svou pojišťovnou. V případě, že způsobená škoda není krytá pojistnou smlouvou a pojistné plnění nebude Pronajímateli na náhradu škody vyplaceno, je Nájemce plně odpovědný za náhradu škody Pronajímateli bez ohledu na zakoupené pojištění v plné výši a je povinen uhradit Pronajímateli veškerou škodu na pronajatém Vozidle, resp. v souvislosti s ním, a to v plné výši. Poškození interiéru anebo úložného prostoru, pokud není způsobeno dopravní nehodou, není nikdy kryto z pojištění.

Obě smluvní strany se dohodly, že pro vyčíslení škody na Vozidle je kromě skutečných nákladů možné použít Sazebník poplatků anebo specializovaný software pro kalkulaci nákladů, běžně používaný pojišťovnami k vyčíslení nákladů na opravu, a tato kalkulace nákladů plně nahrazuje prokázání skutečných nákladů na opravu Vozidla.

5. Pronajímatel neodpovídá Nájemci za ztrátu nebo poškození jakéhokoliv majetku (včetně souvisejících nákladů), který by byl ponechaný, uschovaný nebo přepravovaný Nájemcem nebo jakoukoliv jinou osobou ve Vozidle nebo na Vozidle před vrácením Vozidla Pronajímateli nebo po vrácení Vozidla Pronajímateli. Nájemce je povinen jednat tak, aby v maximální možné míře zabránil a předcházel poškození Vozidla v souvislosti s krádeží Vozidla nebo věcí nacházejících se ve Vozidle.

6. Pokud Pronajímatel vynaloží maximální úsilí tím, že bude provádět pravidelný servis vozidla dle pokynů výrobce a jeho běžnou údržbu, aby zabránil ztrátám nebo škodám způsobeným Nájemci chybou nebo mechanickou poruchou Vozidla a dalším následným ztrátám, anebo škodám, a to tím že Vozidlo bude v době jeho odevzdání Nájemci v dobrém technickém stavu, nenese za žádné takové ztráty nebo škody odpovědnost.

7. V případě, že Nájemce poruší kteroukoliv z povinností dle Smlouvy, Pronajímatel je oprávněn bez předchozího upozornění odebrat Nájemci Vozidlo, a za tím účelem je oprávněn vstoupit do prostor, kde se Vozidlo může nacházet, a vzít si ho, přičemž Nájemce bude odpovídat za jednání, nároky, náklady a škody, které by následovaly po takovémto odebrání a převzetí Vozidla, anebo které by z toho vyplynuly, a Pronajímatele za všechna taková jednání, nároky, náklady a škody odškodní. Odebráním Vozidla nájem skončí před uplynutím sjednané doby.

8. Pokud si Nájemce přeje, na základě pokynů týkajících se fakturace, uvedených ve Smlouvě zaplatit kreditní nebo debetní kartou, pak podpis Nájemce na Smlouvě představuje oprávnění Pronajímatele vypočítat konečné celkové platby a poplatky, včetně poplatků splatných v důsledku krádeže nebo poškození Vozidla a zatížit jimi účet Nájemce u instituce, která uvedenou kartu vydala. Směnný kurz, který se použije při jakékoliv konverzi měny, stanovuje s konečnou platností Pronajímatel.

9. Pokud Nájemce vrátí nadměrně znečištěné Vozidlo, a to jak v exteriéru, tak v interiéru vozidla, za škody související s vyčištěním a umytím Vozidla a závady objevené po umytí a vyčištění Vozidla, které nejsou vyznačeny na předávacím protokolu v části "Vozidlo při převzetí", zodpovídá Nájemce, i když byly objeveny po fyzickém převzetí Vozidla do doby, než Pronajímatel Vozidlo zkontroluje. Nájemce se rovněž povinen vrátit Vozidlo na provozovně Pronajímatele za přítomnosti zaměstnance Pronajímatele, aby bylo možné zdokumentovat případné škody na Vozidle. Pokud Nájemce vrátí Vozidlo bez přítomnosti zaměstnance Pronajímatele, je odpovědný za jakékoliv poškození, které bude zjištěné při prohlídce Vozidla zaměstnancem Pronajímatele a bez výhrad souhlasí s účtováním náhrady za takovéto poškození.

10. Pokud je Vozidlo předáno později, než bylo dohodnuto ve Smlouvě, bez předchozího souhlasu Pronajímatele z důvodu na straně Nájemce, má Pronajímatel právo účtovat Nájemci poplatek za každý započatý den prodlení s vrácením Vozidla v době sjednané ve Smlouvě s použitím denní sazby, která je uvedena ve Smlouvě. Dále je Nájemce povinen zaplatit poplatek za zpoždění ve výši podle Sazebníku poplatků za prodlení s vrácením Vozidla.

11. Nájemce bere na vědomí, že Vozidlo může být monitorováno monitorovacím systémem GPS, a to z důvodu oprávněných zájmů Pronajímatele.

12. Pokud si nájemce sjedná ve Smlouvě havarijní pojištění se sníženou spoluúčastí, platí pro něho stejné podmínky, jaké jsou uvedeny v bodu 4 těchto Podmínek.

13. Pronajímatel si vyhrazuje právo zatížit účet Nájemce u instituce, která vydala uvedenou kartu, garancí za Vozidlo ve výši stanovené Pronajímatelem ve Smlouvě (Depozit), což znamená, že Nájemce nebude moci s touto sumou disponovat po dobu trvání nájmu dle Smlouvy, případně Nájemce se zavazuje zaplatit Depozit na účet Pronajímatele, a to na základě volby Pronajímatele. Uvolnění, případně vrácení depozitu probíhá zpravidla do 7 pracovních dnů po vrácení Vozidla. V případě, že došlo k poškození vozidla, se tato doba může prodloužit do doby, dokud není dané poškození ohodnocené technickým oddělením. Z depozitu mohou být hrazeny platby Pronajímateli, které bude účtovat nájemci dle Smlouvy či dle Sazebníku poplatků po vrácení vozidla.

14. Vozidla Pronajímatele jsou nekuřácká. V případě zjištění kouření ve Vozidle bude účtován poplatek podle Sazebníku poplatků.

15. Nájemce je po celou dobu trvání nájmu Vozidla povinen dodržovat příslušné právní předpisy vztahující se na jeho provoz.

16. Nájemce je povinen v případě nutnosti běžné údržby či jakéhokoliv servisního zásahu na Vozidle či opravy vozidla, předem informovat o této skutečnosti Pronajímatele, Pronajímatel mu stanoví servisní středisko, ve kterém bude servis či oprava provedena, a nájemce je oprávněn tyto úkony učinit pouze u Pronajímatelem stanoveného servisního střediska. Nájemce není oprávněn danému servisnímu středisku v žádném případě schvalovat provedení jakéhokoliv servisního úkonu na předmětu nájmu. Nájemce je povinen informovat servisní středisko o tom, kdo je Pronajímatel vozidla, a poskytnout mu informaci, že jedině Pronajímatel může odsouhlasit provedení jakéhokoliv servisního úkonu. V případě, že Nájemce odsouhlasí bez předem uděleného souhlasu ze strany Pronajímatele provedení servisního anebo jakéhokoliv jiného úkonu, nebo dá předmět nájmu do jiného servisního střediska, než určil Pronajímatel, zavazuje se zaplatit všechny náklady, které servisní středisko Pronajímateli vyúčtuje a též se zavazuje zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu za porušení této povinnosti ve výši 10 % hodnoty servisních nákladů.

17. U užitkových vozidel je nájemce povinen dodržovat maximální přípustné zatížení vozidla. Informace o maximálním přípustném zatížení vozidla jsou dostupné v Osvědčení o registraci vozidla – část I. V případě porušení této povinnosti se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši ve výši 100 000 Kč a dále náhradu škody v plné výši.

18. Cena za nájem vozidla nezahrnuje náplně a kapaliny, které je třeba během používání vozidla doplnit, a to:

- kapalina do ostřikovačů

- voda/chladicí kapalina chladiče

- motorový olej

- adBlue

Nájemce si tyto v době trvání nájmu je povinen doplnit sám na svůj náklad v případě, že Vozidlo signalizuje potřebu jejich doplnění.

19. Pokud Nájemce během užívání Vozidla poruší některou z podmínek nájmu či některou ze svých povinností dle Smlouvy, dle těchto Podmínek, či nastane skutečnost, která je předmětem poplatku, Pronajímatel má právo vyúčtování poplatku dle Sazebníku poplatků a Nájemce se ho zavazuje zaplatit. Pokud je ve Smlouvě sjednána smluvní pokuta za porušení závazku, má smluvní strana, která má právo na zaplacení smluvní pokuty, zároveň právo na zaplacení náhrady škody ve výši přesahující smluvní pokutu od smluvní strany, která závazek porušila.

20. Jakékoli dodatky nebo změny Smlouvy či těchto Podmínek budou bez souhlasu obou smluvních stran učiněného ve formě, v jaké Smlouva byla uzavřena, či v písemné formě neplatné.

21. Nedílnou součástí Smlouvy je dokument Zpracování údajů a informací o nájmu, který upravuje podmínky zpracování osobních údajů v informačním systému pronajímatele.

22. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy se řídí vždy českým právním řádem, tj. ustanoveními Smlouvy, Všeobecnými podmínkami smlouvy o nájmu dopravního prostředku, Reklamačním řádem, souvisejícími dokumenty a dále příslušnými ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to i v případě uzavření smlouvy se zahraničním subjektem. Pro výklad termínů a ujednání ve Smlouvě či v těchto Podmínkách jsou určující i další dokumenty vztahující se k nájmu přístupné na stránkách https://pujcovna.inlease.cz

23. V případě sporů vyplývajících z této Smlouvy či v souvislosti s ní smluvní strany ujednávají výlučnou pravomoc soudů České republiky, spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány výlučně u soudu podle sídla Pronajímatele, pokud příslušné právní předpisy nestanoví pravidla pro určení pravomoci či příslušnosti soudu, od nichž se nelze odchýlit.

24. Dojde-li mezi pronajímatelem a nájemcem spotřebitelem ke vzniku sporu z této Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je spotřebitel oprávněn obrátit se v rámci mimosoudního řešení takového spotřebitelského sporu na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát oddělení ADR (web: www.adr.coi.cz, email: adr@coi.cz) se sídlem Štěpánská 15, 12000 Praha 2, jako určený subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Platí od: 01. 02. 2023

Verze dokumentu: 20230201